ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa villkor gäller för alla tjänster som SWEDEN 4 ALL AB(559025-2648) erbjuder sina
kunder.
1. Team och tjänster
1.1 Vi arbetar i team för att erbjuda Er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje
enskilt uppdrag. I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av våra
tjänster samt om vilka personer som skall arbeta med Ert uppdrag. Omfattningen kan därefter
ändras, ökas eller minskas och vi kan komma att behöva byta personer i teamet.
1.2 För att utveckla personliga relationer och vår förståelse för Er affärsverksamhet kommer
en av våra rådgivare att utses till kundansvarig. Den kundansvarige rådgivaren har det
övergripande ansvaret för våra tjänster gentemot Er. Det kommer också att finnas en
rådgivare som är ansvarig för vårt arbete i varje enskilt uppdrag. Detta kan vara Er
kundansvarige rådgivare eller en annan rådgivare med relevant sakkunskap.
1.3 Avtalet om uppdraget är ett avtal med aktuell juridisk enhet inom SWEDEN 4 ALL AB
och inte mednågon fysisk person som har anknytning till SWEDEN 4 ALL AB. Vi accepterar
Ert uppdrag som ettuppdrag för SWEDEN 4 ALL AB och inte för en enskild rådgivare. Detta
gäller även om det är Eruttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet skall utföras av en
eller flera specifikapersoner. Alla SWEDEN 4 ALL ABs rådgivare och övriga personer som
arbetar för eller anlitas av SWEDEN 4 ALL ABomfattas av dessa villkor och dessa personer
skall under inga omständigheter ha någotindividuellt ansvar gentemot Er, om inte annat följer
av tvingande lag.
1.4 Enligt dessa villkor skall alla frågeställningar inom ett affärsupplägg anses vara ett enda
uppdrag även om det inbegriper flera närstående företag, handhas av olika team inom
SWEDEN 4 ALL AB eller om separata fakturor ställs ut.
2. ARVODEN OCH KOSTNADER
2.1 Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster för attraktiva avgifter, vi kommer att ge dig en
uppskattning av vår avgift vid uppdragets början och beroende på uppgiftens art kan vi också
komma överens om en enda budget eller annan avgiftsuppgörelse. För olika typer av
Relocations-tjänster har vi fast avgift som kunderna måste betala när han undertecknade
Fullmakt med SWEDEN 4 ALL AB. Vi ger inga garantier till våra kunder eftersom vårt jobb
är att ge dig rätt hjälp. På grund av bristande dokument eller falsk dokumentation om din
ansökan har avslagits av myndigheterna kommer vi att kosta kunden regelbunden
ansökningsavgift.
2.2 Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom (i)
nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) de värden som
uppdraget rör, (iv) eventuella risker för SWEDEN 4 ALL AB, (v) tidspress och (vi) uppnått
resultat.
2.3 Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar
vi begränsade utgifter för Er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be
om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för
betalning.
3. FAKTURERING
3.1 Regelbundna fakturor är ett bra sätt att hålla Er informerad om de arvoden som
uppkommit och att undvika negativa överraskningar vid slutet av ett uppdrag. Om vi inte
avtalar annat kan vi fakturera Er månadsvis. Vi kan också förse Er med regelbunden aktuell
information om upplupna arvoden.
3.2 I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en
preliminär faktura “a conto” för vårt arvode. I sådana fall skall den slutliga fakturan för
uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats “a conto”
dras av.
3.3 I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer
att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan
bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.
3.4 Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 30 dagar efter fakturadatum.
3.5 Vi kommer att debitera dröjsmålsränta på för sent betalade belopp från förfallodagen till
datum för betalning i fråga om fakturor utställda av SWEDEN 4 ALL AB efter tillämplig
räntesats enligt densvenska räntelagen.
4. IDENTIFIERING AV KUNDER
4.1 För vissa uppdrag måste vi inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om våra
kunders identitet. Därför kan vi komma att be Er att förse oss med identitetshandlingar
avseende Er och/eller Ert bolag och/eller varje annan person som för Er räkning är
involverad
i uppdraget. Nya kunder kan också tillfrågas om referenser.
4.2 För familjeflyttningstjänster ska vi behålla alla familjedokument, som vi eventuellt
behöver i framtiden för att kommunicera med myndigheterna.
4.3 Vi genererar ett ansökningsnummer på varje fullmakt som tecknas av kunder, så kunden
kan använda hans / hennes e-post-id och ansökningsnummer för att kontrollera sin aktuella
ansökningsstatus.
4.5 Enligt ny GDPR lag informerar vi varje kund om att vi kan behålla dina uppgifter i ett år
men du kan be oss att ta bort när som helst.
5. RÅDGIVNING
5.1 Vår rådgivning till Er är anpassad till det specifika uppdraget och de fakta som
presenterats för oss. Därför kan Ni inte förlita Er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller
använda den för annat ändamål än det för vilket det lämnades. Om vi inte avtalar något annat
omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag inte möjliga skattekonsekvenser.
5.2 SWEDEN 4 ALL AB rådgivare kan endast ge råd angående affärsförutsättningarna i de
länder somomfattas av SWEDEN 4 ALL AB verksamhet och vi ger inte råd avseende
affärsförutsättningarna i någotannat land. Vi bistår Er dock gärna med att inhämta
nödvändiga råd från affärsrådgivare iländer utanför SWEDEN 4 ALL AB
verksamhetsområde.
6. ANSVARSBEGRÄNSNING
6.1 Förutom de ansvarsbegränsningar som anges i 6.2 och 6.3 kan vi tillämpa särskilda
ansvarsbegränsningar för vissa typer av uppdrag. En sådan ansvarsbegränsning ges till dig vid
början av ett uppdrag eller för en specifik uppgift.
6.2 När vi har fått fullmakt antar vi att kommunicera på dina vägnar, det är inte tillåtet att
kommunicera vidare utan att informera oss. I så fall debiterar vi avgiften som vanligt och
ansvarar inte för några resultat.
6.3 Vi rekommenderar våra kunder enligt deras nuvarande omständigheter. Vi är inte
ansvariga för några ändringar som gjorts efter det datumet av myndigheterna. (Lagar,
policyer)
6.4 Vi skulle inte svara mot någon annan än den klient som undertecknade fullmakt med
Sverige 4 All AB. Vi ansvarar inte för att de angivna datumen är uppfyllda eller om något av
ditt arbete är slutfört inom de föreslagna tidsramarna eller för att vi inte har kunnat starta eller
fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.
6.5 Om vi ​på vår begäran samtycker till att tredje man kan förlita sig på ett dokument som
lämnats av oss eller rådgivning från oss, kommer detta inte att öka eller på annat sätt påverka
vårt ansvar och vi ska endast vara ansvariga för sådana tredje man i den mån svaret ansvarig
för dig. Eventuellt belopp som betalas till tredje part till följd av detta ansvar kommer på
samma sätt minska vårt ansvar gentemot dig och vice versa. Om det överenskommits att en
tredje man kan förlita sig på ett dokument som utarbetats av oss eller som rådgivas av oss, tar
vi inte något rådgivande ansvar åt denna tredje man.
ekretessavtal
7. SAMARBETE MED ANDRA PROFESSIONELLA RÅDGIVARE
7.1 Vi har ett omfattande nätverk av andra professionella rådgivare i Sverige och utomlands
och bistår Er gärna med att finna och instruera andra professionella rådgivare i särskilda
frågor.
7.2 Om vi instruerar, anlitar och / eller arbetar med andra professionella rådgivare, ska dessa
professionella rådgivare anses vara oberoende. Vi anställde dem om vi behöver sina tjänster; i
de flesta fall anställde vi advokatbyråer eller advokater.
7.3 När vi instruerar andra professionella rådgivare kan vi få offerter från dem på din begäran
och / eller komma överens om avgifterna med dem. Även om vi kan hjälpa dig med
diskussioner med andra professionella rådgivare, tar vi inget ansvar för sådana citat och / eller
avtal.
8. MEDDELANDEN
8.1 Vi kommunicerar med våra kunder och andra parter involverade i ett uppdrag på flera
olika sätt såsom via Internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock
innebär risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om Ni skulle föredra att inte kommuniceravia
Internet eller e-post i något särskilt uppdrag, var vänlig meddela oss.
8.2 Våra spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort
legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.
8.3 Vi har våra mobilapps, där du kan kontrollera din ansökan nuvarande status och boka ett
möte när som helst även om du kan chatta med oss via SWEDEN 4 ALL AB mobilapp.
9. FÖRFARANDET VID KLAGOMÅL OCH KRAV MOT OSS
9.1 Vi vill säkerställa att Ni är nöjd med våra tjänster och att de uppfyller Era förväntningar.
Om Ni, av något skäl, är missnöjd eller har klagomål skall Ni underrätta kundansvarig
rådgivare eller ärendeansvarig rådgivare så snart som möjligt. Alternativt kan Ni också
kontakta vår verkställande direktör på info@sweden4allab.se. På Er begäran kommervår
verkställande direktör tillsammans med en rådgivare som inte varit involverad i uppdragetatt
utreda Ert klagomål och försöka besvara de frågor som Ni kan ha.
9.2 Krav relaterade till rådgivning från något SWEDEN 4 ALL AB-företag har skickats till
vår verkställande direktör så snart du har blivit medveten om de omständigheter som
påståendet bygger på. Fordringar kan inte göras senare än tre månader efter det att den
undertecknade fullmakten eller den sista fakturan utfärdades för det uppdrag som fordran
avser och
(ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Er eller, efter rimlig efterforskning,
kunde ha blivit kända för Er.
10. ÄNDRINGAR
10.1 Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionenfinns
alltid på vår webbplats, www.sweden4allab.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de
uppdragsom påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats. Kopia av
densenaste versionen av dessa villkor skall på Er begäran sändas till Er.
11. TILLÄMPLIG LAG
11.1 Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör
vårt/våra uppdrag för Er regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.
11.2 Meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa
villkoreller brott mot villkoren, uppsägning eller ogiltighet av villkoren eller avseende någon
frågasom rör vårt/våra uppdrag för Er slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Skiljedomsregler förStockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte
skall varaStockholm, Sverige.
11.3 Oavsett punkten 11.2 har vi rätt att väcka talan om upphörda uppdrag i domstols
behörighet över dig eller någon av dina tillgångar.

——————————————————————————————-
TERMS AND CONDITIONS
These terms and conditions apply to all services provided by SWEDEN 4 ALL AB (559025-2648).
1. Team and services
1.1We work in teams to offer you the expertise and resources required for each assignment. At the beginning of an assignment, we usually agree on the scope of spring services as well as about the people who will work with your mission. The scope can then be changed, increased or decreased and we may need to change people in the team.
1.2 In order to develop personal relationships and our understanding of Relocation activities, the commander of our advisors is appointed as a customer manager. The customer-based adviser has the overall responsibility for our services to you. There will also be one adviser responsible for our work in each individual assignment. This may be an advisory adviser or another advisor with relevant expertise.
1.3 According to the assignment is an agreement with current legal entity within SWEDEN 4 ALL AB and not a natural person related to SWEDEN 4 ALL AB. We accept your assignment as an assignment for SWEDEN 4 ALL AB and not for an individual adviser. This also applies if there is express or implied intention that the work will be performed by one or more specific persons. All SWEDEN 4 ALL AB advisors and other persons employed or hired by SWEDEN 4 ALL AB are covered by these terms and these persons shall under no circumstances have any individual liability towards you, unless otherwise provided by mandatory law.
1.4 In accordance with these terms, all issues within a business statement shall be deemed to be an end assignment, even if it involves several related companies, handled by different teams within SWEDEN 4 ALL AB or separate invoices are expired.
2. ARRANGEMENTS AND COSTS
2.1We strive to provide services for attractive fees, we will provide you with an estimate of our fee at the start of the assignment and, depending on the nature of the assignment, we can also agree on a single budget or other fee arrangement. For different type of Relocations services we have fixed fee which clients has to pay when he signed the Power of Attorney with company. We are not providing any kind of guarantees to our clients as our job is to provide you right assistance. Due to lack of documents or false documentation if your application been rejected by the authorities we will cost client regular application fee.
2.2 If we do not agree otherwise, our fees will be determined on the basis of a number of factors such as (i) time, (ii) the skill and experience required by the assignment, (iii) the values that the assignment relates to, (iv) any risks for SWEDEN 4 ALL AB, ( v) time pressure and (vi) achieved results.
2.3In addition to our fees, travel and other expenses may be charged. Normally, payer will limit your expenses and charge them in arrears, but we may be charged for expenses or will forward the current invoice to your prepayment.
3. INVOICING
3.1Founded invoices are a good way to keep you informed about the fees that have arisen and to avoid negative surprises at the end of a mission. If we do not agree otherwise, we can bill you monthly. We can also provide you with regular up-to-date information on accrued fees.
3.2 Instead of billing completed work during the current time period, we can provide a one-off invoice “aconto” for our fee. In such cases, the final invoice shall indicate the total amount of our fee from which the fee paid “aconto” is deducted.
3.3 In some cases, we will request advance payment before commencing our mission. This will be used to regulate future invoices. The total amount of our fee for the assignment can become higher or lower than the advance amount.
3.4 Unless otherwise agreed, our invoices will be due 30 days after the invoice date.
3.5We will charge late payment on late payment due date from date of payment for invoices issued by SWEDEN 4 ALL AB at the applicable interest rate under the Swedish Interest Act.
4. IDENTIFICATION OF CUSTOMERS
4.1 For certain assignments, we must collect and maintain satisfactory evidence of the identity of the wreckers. Therefore, we may ask you to provide us with your identity documentary identity and / or your company and / or any other person who is involved on your behalf. New customers may also be asked for references.
4.2 For Family relocation services we will keep all the family documents, which we might need in future to communicate to the authorities.
4.3 We generate an application number on each power of attorney signed by clients,so client can use his/her email id and application number to check his current application status.
4.5 According to new GDPR law we inform each client that we can keep your data for one year but you can ask us to remove anytime.
5. ADVICE
5.1When advice to you is adapted to the specific assignment and the facts presented to us. Therefore, you cannot rely on the advice of another mission or use it for purposes other than the one for which it was submitted. If we do not agree with any organ, our advice on a specific assignment does not mean possible tax consequences.
5.2GAEU advisors can only advise on the business conditions of the countries involved in GAEU’s business and we can not afford advice on business conditions in any other country. We assist you, however, to obtain the necessary advice from business advisors outside of GAEU’s business area.
6. LIMITATION OF LIABILITY
6.1In addition to the limitations of liability set out in 6.2 and 6.3, we may apply special liability limitations for certain types of assignments. Such limitation of liability is given to you at the beginning of a mission or for a specific assignment.
6.2 Once we got the power of attorney we suppose to communicate on your behalf, you are not allowed to communicate yourself further without informing us. In that case we will charge out fee as usual and will not responsible for any results.
6.3 We advise our clients according to their current circumstances. We are not responsible of any changes made after that date by the Government authorities.(Laws,Policies)
6.4 We would not answerable to any other person except the client who signed the Fullmakt with Sweden 4 All AB. we will not be responsible for the stipulated dates being met or for any of your work being completed within the suggested timeframes, or because we have not been able to start or continue our work due to circumstances beyond our control.
6.5 If, at your request, we agree that third parties can rely on a document submitted by us or advice provided by us, this shall not increase or otherwise affect our liability and we shall only be liable to such third parties to the extent that answer responsible to you. Any amount paid to third parties as a result of this liability will, in the same way, reduce our liability to you and vice versa. If it is agreed that a third party may rely on a document prepared by us or as advised by us, we will not assume any advisory responsibility to this third party.
7. COOPERATION WITH OTHER PROFESSIONAL ADVISERS
7.1We have a comprehensive network of other professional advisors in Sweden and abroad and years of work. Would you like to find and instruct other professional advisors in special issues?
7.2 If we instruct, hire and / or work with other professional advisors, these professional advisors shall be considered independent. We hired them if we need their services; in most cases we hired law firms or advocate.
7.3 When we instruct other professional advisors, we can obtain quotes from them on your request and / or agree on the fees with them. Even if we can assist you with discussion with other professional advisors, we do not accept any liability for such quotes and / or agreements.
—————————————————————————————————————————-
8. NOTIFICATIONS
8.1We communicate with our customers and other parties involved in a multi-lingual assignment such as via the Internet and e-mail. These are the effective means of communication which docks bear risks for which we do not take any responsibility. If you would prefer not to communicate with the Internet or e-mail specifically, please notify us.
8.2Our spam and virus filters and security arrangements can sometimes reject or filter out legitimate emails. Therefore, you should follow up important email by phone.
8.3 We have our mobile phone apps, where you can check your application current status and book an appointment anytime even you can chat with us through the SWEDEN 4 ALL AB mobile app.
9. PROCEDURE ON COMPLAINTS AND REQUIREMENTS TO US
9.1We want to ensure that you are satisfied with our services and that they meet your expectations. If you, for any reason, are dissatisfied or have complaints, you should advise your customer service advisor or case manager as soon as possible. Alternatively, you can also contact our CEO at info@sweden4all.dk. At your request, the Executive Director, together with an advisor who has not been involved in the assignment, will investigate your complaint and try to answer the questions you may have.
9.2 Requirements related to advice provided by any Sweden 4 All AB entity have been submitted to our Executive Director as soon as you have become aware of the circumstances on which the claim is based. Claims may not be made later than three months after the date of signed Power of attorney or on which the last invoice was issued for the assignment to which the claim relates and
(ii) The date on which the circumstances in question were known to you or, after reasonable investigation, could have become known to you.
10. CHANGE
10.1These terms may be changed by us from time to time. The latest version is always available on our website, www.sweden4all.dk. Changes to the terms and conditions apply only to those assignments commencing after the modified version has been posted on our website. A copy of the closest version of these terms and conditions shall be sent to you at your request.
11. APPLICABLE LAW
11.1These terms and conditions and all questions concerning them and all questions pertaining to
Our / Our Mission for You is governed by and interpreted in accordance with Swedish law.
11.2 Disagreement or claim arising out of or in connection with these conditions or breach of the terms, termination or invalidity of the terms or any queries relating to our / our assignments for your final determination by arbitration pursuant to Arbitration Rules for the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration. The arbitration proceedings shall be Stockholm, Sweden.
11.3Whatever paragraph 11.2, we have the right to bring an action for expired assignments in court jurisdiction over you or any of your assets.